o

O

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Wat is een klokkenluidersregeling?

De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen wanneer ze informatie uit de werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden.
Onder ‘klokkenluidersmelding’ verstaan we alle mogelijke of feitelijke inbreuken op wetgeving die werden begaan door de organisatie Buseloc (of één of meerdere van haar medewerkers).
Voorbeelden hiervan zijn: inbreuken inzake fraude, financiële onregelmatigheden, overheidsopdrachtenregelgeving, milieu, …
Een klokkenluidersmelding komt bij Buseloc steeds terecht bij de HR verantwoordelijke van Buseloc.

Wat zijn de voorwaarden om te melden?

Voorwaarde voor het melden is dat u een contractuele of werk gerelateerde relatie hebt- of hebt gehad met Buseloc. Bijvoorbeeld: als werknemer, leverancier, sollicitant, stagiair, vrijwilliger, etc.

Welke bescherming geniet u als melder?

Bescherming van uw identiteit

De bescherming van de klokkenluidersregeling houdt enerzijds in dat de melding zelf- en de opvolging van de melding zo georganiseerd zijn dat uw veiligheid maximaal gegarandeerd wordt. Uw (identificatie)gegevens worden niet gedeeld met anderen. Moest dit zeer uitzonderlijk toch nodig zijn (bv. gerechtelijk onderzoek), neemt de HR verantwoordelijke hierover voorafgaandelijk contact met u op.
De HR verantwoordelijke neemt een strikte neutraliteit in acht. In geen geval wordt uw melding behandeld door een persoon die betrokken is of was bij de feiten waarop de melding betrekking heeft.
Ook anonieme meldingen worden met ernst opgevolgd. Ingeval van een anonieme melding geniet u tevens de klokkenluidersbescherming indien u op een later moment zou worden geïdentificeerd.

Verbod op represailles

Anderzijds regelt de klokkenluidersregeling dat binnen Buseloc geen maatregelen genomen mogen worden ten aanzien van de melder. Er mag niet gedreigd worden met deze maatregelen of getracht worden maatregelen te nemen, als vergelding voor een melding of openbaarmaking. Het gaat concreet over een verbod op iedere (in)directe handeling of nalatigheid die tot een ongerechtvaardigde benadeling van de melder leidt of kan leiden.
De tweeledige bescherming van de klokkenluidersregeling geldt enkel ten aanzien van melders wanneer zij gegronde redenen hebben te geloven dat de gemelde informatie op het moment van de melding juist is. Een melder die bewust foutieve informatie meldt, wordt niet beschermd.

Aan wie kan u uw melding richten?

U kan de informatie over de mogelijke/feitelijke inbreuk melden aan de HR verantwoordelijke van Buseloc via:

Indien u van mening bent dat uw melding niet doeltreffend behandeld kan worden binnen Buseloc, kan u zich tevens richten tot een daartoe aangestelde externe autoriteit om een melding te maken.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/klokkenluiders

Wat zijn de termijnen voor behandeling van- en feedback op uw melding?

De ontvanger van de melding zal u (tenzij u anoniem heeft gemeld) binnen een termijn van 3 maanden informeren omtrent de al dan niet geplande of genomen maatregelen en de redenen daarvoor.

 

Veelgestelde Vragen

Een nieuw product laten maken, hoe begin ik daaraan?

Vertel ons wat u nodig heeft. Een idee, verhaal of foto is voldoende, een technische fiche hoeft niet. Wij stellen u een uitgewerkt model op maat voor. En we voeren het van a tot z uit. U bestelt uw stof, wij zorgen voor de rest.

Maatwerk, is dat betaalbaar in België?

Ja zeker, contacteer ons gerust voor een vrijblijvende prijsofferte!

Kan ik kleine oplages bestellen?

Ja, ook voor kleine oplages bent u bij ons aan het juiste adres! Ook als u maar een paar producten nodig heeft, gaan wij al aan de slag. Of dat nu eens per week is, of drie keer per jaar.

Contact

 

 Ambachtslaan 1020 , 3990 Peer België


+32 (0)11 39 86 70

www.buseloc.be

 BE0433160527

RPR Antwerpen-afdeling Hasselt